O firmě


Vítejte ve společnosti FRITEX!

Naše společnost vznikla v roce 2011. Od samého začátku nabízíme zákazníkům konání služby – likvidaci použitých rostlinných olejů a tuků. Našimi zákazníky jsou původci odpadů, kteří při své činnosti produkují použitý rostlinný olej a tuk, nyní nově i kuchyňské zbytky. Jsou to provozovny stravovacích služeb, restaurace a jídelny, výrobny potravin a potravinářských polotovarů, všichni ti, kteří při své činnosti používají rostlinné oleje a tuky. My se zabýváme nakládáním s uvedenými odpady, v pravidelných intervalech je svážíme a vlivem naší činností z nich vyrábíme druhotnou surovinu k prů­myslovému využití. 

Naše činnost je čistě ekologická, zabýváme se druhotným zpracováním odpadů, použitého ros­tlinného oleje a tuku, katalogové číslo dle Katalogu odpadů 20 01 25 „Jedlý olej a tuk“ a nyní nově i kuchyňských zbytků, katalogové číslo dle Katalogu odpadů 20 01 08 „Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven". 

Naším působištěm je celé území České republiky, které obhospodařujeme sami nebo za pomoci našich místních smluvních partnerů. Ke shromažďování využíváme svozová dodávková vozidla, která jsou na silnicích velmi dobře viditelná, jsou označená příslušností k naší společnosti a popisem činností, kterými se zabýváme.

Za pomoci našich smluvních partnerů dovedeme likvidovat i tukové lapoly, ručně nebo s použitím auto cisterny s vlastním sáním a výtlakem. Tuto službu Vám zprostředkujeme.

Při své hlavní činnosti týkající se nakládání s použitými rostlinnými oleji a tuky a kuchyňskými zbytky Vám nabízíme další službu, pravidelné zásobování kvalitními čerstvými rostlinnými oleji a tuky vhodnými do teplé, ale i studené kuchyně.